Nkupn kok je przdn

VCP 320 E SET BÜRO

10487,- Kè
VCP 320 E SET BÜRO
Univerzální velký vysavaè

technické údaje
Pøíkon Pmax 1200 W
Objem nádoby 32 l
Pøíkon PIEC 1100 W
Objemový proud max. 3000 l/min
Podtlak 20000 Pa
Plocha filtraèní patrony 4600 cm2
Zásuvka pro elektronáøadí 2400 W
Pøípojný kabel 5,5 m
hmotnost 9,3 kg
* Maximální využitelný objem s filtraèním sáèkem díky novému inovativnímu konstrukènímu principu
* Integrace filtru v hlavì vysavaèe brání pøed poškozením ostrými pøedmìty
* díky spínací automatice s nábìhovým a dobìhovým zpoždìním je zajištìno pohodlné odsávání prachu
* Vysoký sací výkon, podtlak a množství vzduchu díky vysoce výkonné turbínì
* Foukací funkce s ochranným krytem na zadní stranì vysavaèe
* Kompaktní konstrukce - garance optimální pohyblivosti a stability. Velká koleèka se stabilní ocelovou osou a øídící koleèka umožòují snadný pohyb i po nerovném povrchu.

Rozsah dodávky

sací hadice 27 mm x 3,5 m s otoènou pøechodkou
sáèek s dvojitou stìnou
èisticí sada VCP D36 SET KANCELÁØ

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 10kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.