Nkupn kok je przdn

VCP 300 E-M

19310,- Kè
VCP 300 E-M
Kompaktní bezpeènostní vysavaè s automatickým èištìním filtru nejnovìjší generace.
technické údaje
Pøíkon Pmax 1500 W
Pøíkon PIEC 1200 W
Objemový proud max. 3700 l/min
Podtlak 25000 Pa
Objem nádoby 30 l
Plocha filtraèní patrony 6000 cm2
Zásuvka pro elektronáøadí 2400 W
Pøípojný kabel 7,5 m
hmotnost 14 kg
* Èištìní filtru „Auto Clean“ nejnovìjší generace èistí rychle a automaticky zanesené póry filtru bez pøerušení práce
* Vysoký sací výkon, podtlak a velký objem proudìní díky vysoce výkonné turbínì
* regulace sacího výkonu – sací výkon lze pøizpùsobit potøebì
* díky spínací automatice s nábìhovým a dobìhovým zpoždìním je zajištìno pohodlné odsávání prachu
* plovákový ventil pro vysávání kapalin
* Jednoduché vyprazdòování nádoby pøi použití vhodného odpadního vaku
* díky antistatickému vybavení se stroj ani sací hadice nenabíjí statickou elektøinou
* vysoce úèinné tlumení vibrací – stroj je supertichý!

Rozsah dodávky

Antistatická sací hadice 27 mm x 3,5 m, otoèná pøechodka k elektronáøadí
sáèek s dvojitou stìnou
sáèek pro likvidaci
antistatické vybavení

Elektronická regulace otáèek Auto Clean Antistatické

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 20kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.