Nkupn kok je przdn

VCP 260 E-M

17194,- Kè
VCP 260 E-M
Bezpeènostní vysavaè prachové tøídy M s PressCleanem


technické údaje
Pøíkon Pmax 1500 W
Objem nádoby 27 l
Pøíkon PIEC 1200 W
Objemový proud max. 3600 l/min
Podtlak 23000 Pa
Plocha filtraèní patrony 3000 cm2
Zásuvka pro elektronáøadí 2400 W
Pøípojný kabel 7,5 m
hmotnost 10 kg
* systém èištìní filtru Press & Clean - rychlé èištìní zanesených pórù filtru
* filtraèní patrona z polyethylenu odpuzující prach - záruka vysoké životnosti filtraèní patrony
* díky spínací automatice s nábìhovým a dobìhovým zpoždìním je zajištìno pohodlné odsávání prachu, jenž vzniká pøi práci s elektronáøadím
* regulace sacího výkonu – sací výkon lze pøizpùsobit potøebì
* díky antistatickému vybavení nedochází ve stroji nebo sací hadici k vybíjení statické elektøiny pøes obsluhu
* dvoustupòová turbína zaruèuje vysoký sací výkon a proudìní vzduchu
* filtraèní sáèek s dvojitou stìnou - záruka bezpeèné a pohodlné likvidace prachu
* plovákový ventil pro vysávání kapalin
* vysoce úèinné tlumení vibrací – stroj je supertichý!
* Bezpeènostní vysavaè prachové tøídy M, vhodný pro vysávání prachových èástic MMK>0,1 mg/m3. Pro minerální prach. Pro døevìný prach, také prach z dubu a buku.

Rozsah dodávky

Antistatická sací hadice 27 mm x 3,5 m, otoèná pøechodka k elektronáøadí
sáèek s dvojitou stìnou
sáèek pro likvidaci
antistatické vybavení
Kategorie prachu M

Elektronická regulace otáèek Antistatické Press & Clean

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 10kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.