Nkupn kok je przdn

VCP 260 E-L

11235,- Kè
VCP 260 E-L
Specialista pro stavbu
technické údaje
Pøíkon Pmax 1500 W
Objem nádoby 27 l
Pøíkon PIEC 1200 W
Objemový proud max. 3600 l/min
Podtlak 23000 Pa
Plocha filtraèního sáèku 4900 cm2
Plocha filtraèní patrony 3000 cm2
Zásuvka pro elektronáøadí 2400 W
Pøípojný kabel 7,5 m
hmotnost 10 kg
* systém èištìní filtru Press & Clean – rychlé èištìní zanesených pórù filtru; úèinné øešení problému s jemným prachem, který vzniká napø. pøi vrtání, dìlení, broušení nebo frézování betonu, zdiva, omítky, umìlého pískovce atd.
* filtraèní patrona z polyethylenu odpuzující prach – záruka vysoké životnosti filtraèní patrony
* díky spínací automatice s nábìhovým a dobìhovým zpoždìním je zajištìno pohodlné odsávání prachu
* regulace sacího výkonu – sací výkon lze pøizpùsobit potøebì
* díky antistatickému vybavení se stroj ani sací hadice nenabíjí statickou elektøinou
* dvoustupòová turbína zaruèuje vysoký sací výkon a proudìní vzduchu
* kompaktní konstrukce, koleèka a držadlo pro kabel a hadici = optimální pohyblivost stroje
* bezpeèná a pohodlná likvidace prachu s filtraèním sáèkem s dvojitou stìnou
* vysoce úèinné tlumení vibrací – stroj je supertichý!
* plovákový ventil pro vysávání kapalin
* tøída prachu L, pro všechny prachy s hodnotami MAK > 1 mg/m³
* Stroj pro zvýšenou zátìž pøi prùmyslovém použití

Rozsah dodávky

Antistatická sací hadice 27 mm x 3,5 m, otoèná pøechodka k elektronáøadí
Filtraèní sáèek s dvojitou stìnou a uzavíracím šoupátkem
odpadní vak
antistatické vybavení
Kategorie prachu L

Elektronická regulace otáèek Press & Clean Antistatické

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 10kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.