Nkupn kok je przdn

VCP 171 E-L

8873,- Kè
VCP 171 E-L
Malý vysavaè pro stavbu
technické údaje
Pøíkon Pmax 1200 W
Objem nádoby 17 l
Pøíkon PIEC 1100 W
Objemový proud max. 3000 l/min
Podtlak 20000 Pa
Plocha filtraèní patrony 3600 cm2
Zásuvka pro elektronáøadí 2400 W
Pøípojný kabel 7,5 m
hmotnost 8,5 kg

* Maximální využitelný objem s filtraèním sáèkem díky novému inovativnímu konstrukènímu principu
* Integrace filtru v hlavì vysavaèe brání pøed poškozením ostrými pøedmìty
* díky spínací automatice s nábìhovým a dobìhovým zpoždìním je zajištìno pohodlné odsávání prachu
* Vysoký sací výkon, podtlak a množství vzduchu díky vysoce výkonné turbínì
* Foukací funkce s ochranným krytem na zadní stranì vysavaèe
* Øídicí koleèka s ruèní parkovací brzdou pro bezpeèné stání vysavaèe pøi transportu ve vozidle nebo na pøi práci na lešení
* Filtraèní patrona z materiálu PES odpuzujícího špínu - lze prát, má výjimeènì dlouhou životnost, èímž se snižují provozní náklady
* Sací sílu je možno regulovat - sací výkon se snadno pøizpùsobí jednotlivým nástrojùm a povrchùm. Brusné nástroje nebo sací hubice se nepøisávají ani k hladkým povrchùm

Rozsah dodávky

Antistatická sací hadice 27 mm x 3,5 m, otoèná pøechodka k elektronáøadí
sáèek s dvojitou stìnou
antistatické vybavení
Kategorie prachu L

Antistatické Elektronická regulace otáèek

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 9kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.