Nkupn kok je przdn

VCP 170 E SET BAU

8006,- Kè
VCP 170 E SET BAU
Univerzální malý vysavaè
technické údaje
Pøíkon Pmax 1200 W
Objem nádoby 17 l
Pøíkon PIEC 1100 W
Objemový proud max. 3000 l/min
Podtlak 20000 Pa
Plocha filtraèní patrony 4600 cm2
Zásuvka pro elektronáøadí 2400 W
Pøípojný kabel 5,5 m
hmotnost 8,4 kg

* Maximální využitelný objem s filtraèním sáèkem díky novému inovativnímu konstrukènímu principu
* Pohodlné odsávání tøísek a prachu z elektronáøadí díky zásuvce a spínací automatice se zpoždìním zapnutí a vypnutí.
* Vysoký sací výkon, podtlak a množství vzduchu díky vysoce výkonné turbínì
* Kompaktní konstrukce - garance optimální pohyblivosti a stability. Velká koleèka se stabilní ocelovou osou a øídící koleèka umožòují snadný pohyb i po nerovném povrchu.
*
*
* Stroj pro zvýšenou zátìž pøi prùmyslovém použití

Rozsah dodávky

sací hadice 27 mm x 3,5 m s otoènou pøechodkou
Filtraèní sáèek s dvojitou stìnou s tìsnící manžetou a aretací
èisticí sada VCP D36 SET STAVBA

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 9kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne Sobota 20. bezen 2010.