Nkupn kok je przdn

EPR 45-24

4830,- Kè
EPR 45-24
Nejsilnìjší elektrická øetìzová pila na trhu

Pøednosti výrobku

· pro intenzivní øezání palivového døeva, tesaøské práce a

· hrubé krácení a formátování døevìných prvkù

· silný motor o jmenovitém pøíkonu 2 400 W s výkonovou rezervou

· dobìhová brzda øetìzu pro bezpeènou práci

· brzda øetìzu pøi zpìtném vrhu

· automatické mazání øetìzu

· výmìna a napínání øetìzu bez použití nástrojù

· omezení rozbìhového proudu pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný nábìh do pracovních otáèek

· tepelnì proudová ochrana proti nadmìrnému pøetìžování motoru

· pevný ozubený doraz pro bezpeènou oporu pily o øezaný materiál

· olejoznak pro kontrolu stavu oleje v nádržce

Souèásti dodávky

· vodicí lišta

· øetìz

· ochranný kryt lišty

Technické parametry
Jmenovitý pøíkon 2 400 W
Délka vodicí lišty 450 mm
Rychlost øetìzu 12 m/s
Rozteè øetìzu 3/8"
Tlouška vodicího èlánku 1,3 mm
Mazání øetìzu / olej. Nádržka auto / 0,2 l
Hmotnost 4,4 kg
Objednací èíslo 00649055

Pidat do koku:

  • Pepravn hmotnost: 5kg
  • 1 Balen skladem


Tento produkt byl pidn dne ter 23. bezen 2010.